Đĩa than Thanh Hà - tình vẫn còn xanh
Tổng đơn: 970.000 vnđ