Đĩa than Thanh Hà - tình vẫn còn xanh
Tổng đơn: 1.090.000 vnđ